Privacy Verklaring BeSmart B.V.

BeSmart, gevestigd aan Oranje Nassaulaan 5, 1075 AH te Amsterdam. BeSmart is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en derhalve conform de AVG-verwerkingsverantwoordelijke.

Contactgegevens

BeSmart B.V.
Oranje Nassaulaan 5
1075 AH Amsterdam
020-7608232

Indien u een vraag of klacht heeft over de wijze waarop BeSmart met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u deze vraag of klacht richten aan de directie van BeSmart via privacy@besmartib.nl of via gewone post op bovenstaand adres.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BeSmart B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Persoonsgegevens van bezoekers op de website

Indien u onze website bezoekt leggen wij bepaalde persoonsgegevens vast zoals:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Gegevens over de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid, kennis en ervaring, etc
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen van de organisatie
• Internetbrowser en apparaat type

Persoonsgegevens van cliënten/prospects

Om u als cliënt van BeSmart een gedegen advies te kunnen geven en u optimaal van dienst te kunnen zijn hebben wij de volgende persoonsgegevens nodig. Tevens zullen wij uit hoofde van wettelijke vereisten zoals bijvoorbeeld de Wft en Wwft bepaalde persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens opvragen en verwerken.

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Gegevens van Paspoort/ID-kaart/Rijbewijs
• Beroep en, indien van toepassing, de functie die een persoon uitoefent in een onderneming
• Nummer van bank- en effectenrekening
• Gegevens met betrekking tot het login systeem van BeSmart
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen van de organisatie
• Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere persoonsgegevens, waaronder:

• Gegevens over de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid, kennis en ervaring, etc.
• Burgerservicenummer (BSN)
• Biometrische gegevens, voor zover deze blijken uit het ID-bewijs

Gegevens verkregen van derden:

• Gegevens over ondernemingen en hun vertegenwoordigers via bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel.
• Gegevens uit publieke, openbare bronnen zoals internationale sanctielijsten, BKR, faillissementsregisters, kranten, internet en sociale media.

Persoonsgegevens van sollicitanten en werknemers

De persoonsgegevens die wij van sollicitanten en werknemers ontvangen, verwerken wij om een werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeelsadministratie te voeren of om toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van ons kantoor, IT-infrastructuur en om aan geldende wet- en regelgeving te voldoen.

• Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en overige contactgegevens
• Nationaliteit, geboortedatum en -plaats
• Geslacht
• Burgerlijke staat
• Curriculum vitae, werkervaring, opleidingsgegevens, (kopie) getuigschriften en diploma’s, referenties
• Bankrekeningnummer
• Pasfoto
• (Kopie) ID-bewijs of paspoort
• BSN.
• VOG

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@besmartib.nl dan verwijderen wij deze informatie. Indien een mogelijke klant jonger dan 16 jaar is zal deze alleen met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger van onze diensten/producten gebruik kunnen maken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BeSmart B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Toestemming van betrokkene voor één of meer specifieke doeleinden.
• Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting

BeSmart B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Verzenden van cliëntrapportages
• Inzage in uw effectenportefeuille
• Verzenden van onze nieuwsbrief en campagnes
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• BeSmart B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
• BeSmart B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BeSmart B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cliënten

BeSmart heeft als beleggingsonderneming een wettelijke bewaarplicht van cliëntgegevens. Alle documentatie met betrekking tot de vastlegging van de gegevens van de cliënt en de monitoring van het handelen van de cliënt worden bewaard tot 7 jaar na het beëindigen van de dienstverlening of het beëindigen van de relatie.

Bezoekers van de website

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia – Maximaal 2 jaren of na uitschrijving maximaal 3 maanden

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Na uitschrijving maximaal 3 maanden

Gegevens over uw activiteiten op onze website – Na uitschrijving maximaal 3 maanden

Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen – Maximaal 6 maanden

Internetbrowser en apparaat type – Maximaal 6 maanden

Verwerkers

BeSmart B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BeSmart B.V. blijft als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor deze verwerkingen door verwerkers.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BeSmart B.V. gebruikt bij haar website functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. BeSmart B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kut u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BeSmart B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@besmartib.nl

Wij kunnen u verzoeken om een kopie legitimatiebewijs, zodat we ons ervan kunnen vergewissen dat het verzoek door of namens u wordt gedaan. Gelet op de vertrouwelijkheid verzoeken wij u altijd een kopie legitimatiebewijs op te sturen per post. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand, op uw verzoek.

Indien u een klacht heeft dient u deze eerst bij BeSmart neer te leggen.

BeSmart B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BeSmart B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@besmartib.nl

In dit document is de wijze beschreven waarop BeSmart B.V. haar managementsysteem voor informatiebeveiliging heeft ingericht. Deze documenten zijn dynamisch en zullen periodiek geactualiseerd worden, omdat het managementsysteem voor informatiebeveiliging ook aan continue verbetering onderhevig is. Het onderwerp informatiebeveiliging heeft continu aandacht. Verbeteringen ten aanzien van informatiebeveiliging worden beïnvloed door de behoeften en doelstellingen van de organisatie, de beveiligingseisen, de interne procedures en de structuur van BeSmart B.V.

Amsterdam, 11 februari 2019

Directie BeSmart