Begin tijdig met de overdracht van de onderneming

Begin tijdig met de overdracht van de onderneming

30 maart 2016

Het belang ervan is al door velen aangehaald, maar desondanks blijkt het in de praktijk voor veel ondernemers lastig om tijdens het ondernemersbestaan na te denken over het overdragen van de onderneming. Er vanuit gaande dat het een onderneming betreft welke zich leent om voortgezet te worden door een ander, is het van wezenlijk belang om hier toch tijdig over na te denken.

Indien een ondernemer besluit zijn onderneming over te dragen, is in fiscale zin sprake van het ‘staken’ van zijn subjectieve onderneming. De ondernemer dient in beginsel af te rekenen over de stille en fiscale reserves die in de onderneming zitten.

De heffingen waartegen een ondernemer in dat geval kan aanlopen zijn, afhankelijk van zijn situatie, inkomstenbelasting, schenk- of erfbelasting of overdrachtsbelasting. Een combinatie van een of meerdere van deze belastingen is zeer wel mogelijk.

Voor de wetgever weegt  het algemene economische belang van de continuïteit van de objectieve onderneming gelukkig zwaar. Een gezond ondernemingsklimaat is aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders, is goed voor de werkgelegenheid en zeker goed voor de welvaart van ons land.

De wetgever vindt het daarom wenselijk dat de continuïteit van de objectieve onderneming niet in gevaar komt doordat op de overnemer, of in het geval van overlijden van de ondernemer, de voortzetter, een te grote financieringsdruk komt te liggen of dat gelden aan de onderneming moeten worden onttrokken om belastingheffing te betalen. Dit kan de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen.

De wetgever acht het vermijden van (te) zware belastingdruk van grotere waarde dan het principiële standpunt dat bij staking van een onderneming door de stakende ondernemer moet worden afgerekend over de meerwaarde in de onderneming.

Om de heffing te voorkomen heeft de wetgever faciliteiten in het leven geroepen om een tegemoetkoming daarbij te vormen. Onze fiscale wetgeving kent 22 faciliteiten die met deze doelstelling zijn ontworpen. Van deze faciliteiten zijn er vijftien die specifiek zijn bedoeld als bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

Vanuit economisch perspectief functioneert een doorschuiffaciliteit als een vorm van uitstel van belastingbetaling. De fiscale claim wordt geacht over te gaan op de voortzetter van de onderneming en de wetgever vooronderstelt dat de overgedragen waarde van die onderneming op termijn in de heffing zal worden betrokken.

Een belangrijk onderdeel van het ondernemerschap is derhalve ook om na te denken over de bedrijfsopvolging. Om fiscaal optimaal te profiteren van een goede bedrijfsopvolging is planning een absoluut vereiste. Een minimale termijn van 3-5 jaar om fiscale faciliteiten te kunnen benutten is doorgaans wel aan de orde, dit nog afgezien van de termijn die nodig is om de continuïteit van een onderneming ook na de overname vanuit economisch perspectief succesvol te laten voortbestaan.


www.noortgassler.nl

Van Noort Gassler & Co kan u hierbij ondersteunen. Zowel tijdens het proces van voorbereiding als planning van de overname cq. het doorschuiven van de onderneming, staan zij u bij en optimaliseren het proces vanuit een civiel-juridisch en fiscaal-juridisch perspectief. Als u over dit onderwerp in contact wilt komen met Van Noort Gassler & Co, neemt u dan contact met ons op via 020-7608232.

Bron: Van Noort Gassler & Co , 30 maart 2016


< Terug naar publicatieoverzicht

Doelstelling

Belegbaar vermogen

Horizon