Vermogensstructurering met een vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi)

Vermogensstructurering met een vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi)

02 juni 2015

De vrijgestelde beleggingsinstelling (hierna: VBI) is het Nederlandse antwoord op de vele fiscaal vriendelijke regelingen voor inkomsten uit beleggingen in andere landen, zoals de Luxemburgse SICAV, de SPF op de Nederlandse Antillen, en diverse exotische regelingen in Ierland, Cyprus en Malta.
De vbi is ingevoerd ter versterking van het Nederlandse vestigingsklimaat van de sector voor beleggingsinstellingen.

VBI voor directeur-grootaandeelhouder

Bij de parlementaire behandeling van de VBI-wetgeving is de mogelijkheid nadrukkelijk opengehouden dat ook de directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) voor zijn beleggingsvennootschap de VBI-status kan verkrijgen. Die toepassing vloeit voort uit het feit dat de wet vrijwel geen eisen stelt aan de aandeelhouders van een VBI: vereist is slechts dat de VBI ten minste twee deelnemers heeft. Die tweede deelnemer – naast de dga – is doorgaans snel gevonden door de partner van de dga of één van zijn kinderen een aandeel in de VBI toe te kennen.

Wanneer is VBI aantrekkelijk?

Een VBI-status kan aantrekkelijk zijn als u dga bent en:

• vermogen binnen uw onderneming heeft opgebouwd;
• er vrij besteedbaar kapitaal in uw (holding) vennootschap komt (bijvoorbeeld als gevolg van de verkoop van de onderneming).

Indien u uw vermogen (deels) wenst te beleggen kan het interessant zijn om dit via uw eigen vbi te structureren. Een VBI is namelijk vrijgesteld voor heffing van de vennootschapsbelasting.

Vrij van vennootschapsbelasting en BTW

Een vrijgestelde beleggingsinstelling is geen vennootschapsbelasting verschuldigd (2015: 20%-25%) over directe inkomsten uit beleggingen en gerealiseerde koerswinsten. Deze vrijstelling geldt ook voor spaarrente die de VBI ontvangt. Daarnaast geldt dat de beheerkosten van een VBI zijn vrijgesteld van BTW.

Voorwaarden voor de VBI-status

Om de vbi-status te verkrijgen moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Voor een dga is met name van belang:

• de vbi dient minimaal twee aandeelhouders te hebben; maximaal 90% voor één aandeelhouder;
• vrijstelling voor de vbi geldt alleen indien wordt belegd in toegestane instrumenten o.a. effecten en geldmarktinstrumenten;
• de vbi moet een zogenoemd “open-end karakter” hebben, lees: de aandeelhouders moeten hun aandelen in de vbi kunnen verkopen

Tot stand brengen van een VBI

Er zijn drie manieren om een VBI te creëren:

1. Oprichting: een VBI kan als naamloze vennootschap of fonds voor gemene rekening opgericht worden;
2. Omzetting: een besloten vennootschap kan worden omgezet in een VBI;
3. Juridische afsplitsing: indien er nog ondernemingsactiviteiten in de vennootschap worden ontplooid kan het vrije vermogen in de vennootschap middels een juridische splitsing worden ingebracht in de VBI.

crowe horwath

www.crowehorwathfoederer.nl
Accountancy | Tax | Consultancy | Corporate Finance

Bovenstaand artikel is een vereenvoudigde weergave van de werkelijke regelgeving m.b.t. de VBI. Of een VBI voor u interessant is hangt af van een aantal factoren. Wilt u meer weten? Neem contact op met ons op 020-7608232 en wij brengen u in contact met de juiste personen binnen Crowe Horwath.

Bron: Crowe Horwath , 2 juni 2015


< Terug naar publicatieoverzicht

Doelstelling

Belegbaar vermogen

Horizon